اتحادیه اروپا حفظ برجام را منوط به رعایت حقوق بشرتوسط جمهوری اسلامی کرده اند

۲,۲۹۴
سه قدرت برتر اروپایی شامل المان و فرانسه و انگلستان همراه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا حفظ برجام را منوط به رعایت حقوق بشر توسط نظام حاکم بر ایران کرده اند.
دست برداشتن از سرکوب سی ساله سیستماتیک دراویش نعمت اللهیه گنابادی و پایان حبس خانگی آقای دکترنورعلی تابنده قطب این طریقت درویشی و آزادی بیدرنگ و بیقید ‌شرط دراویش زندانی و اعاده دادرسی عادلانه درویش محمدیاورثلات می‌تواند از نشانه های مثبت احترام به حقوق بشر و رعایت منشور حقوق شهروندی توسط نظام قضایی رژیم ایران محسوب شده و موقعیت نمایندگان دولت آقای دکترحسن روحانی را به عنوان یک طرف گفتگو درسرمیز مذاکرات بر سر برجام در غیبت امریکا تضمین نماید.