معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه دهم

۵۴۴

 

در این گفتار به تشریح رخدادهای تاریخی‌ای خواهیم پرداخت که در دوران تحصیلات دانشگاهی دکتر نورعلی تابنده ، فضای سیاسی-اجتماعی ایران را دستخوش تغییر کرد و واکاوی نقش ایشان در تحولات تاریخی‌ای که در سال‌های بعد تاریخ ایران را متأثر ساخت.

گفتارها و آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش 

در همین رابطه :

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه نخست

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه دوم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه سوم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه چهارم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه پنجم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه ششم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه هفتم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه هشتم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه نهم