معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه دوازدهم

۵۴۲

در این مجموعه آموزه‌های عمومی به موضوعات زیر پرداخته می‌شود:

  •  الگوی انسان راستین از دیدگاه قرآن مجید چه کسی است؟
  •  دیدگاه قرآن مجید نسبت به تأثیر انسان در تحولات اجتماعی چیست؟
  • سلوک چیست؟
  • سیر انشائی تحول جوهری یعنی چه؟
  • هدف از ارسال رسل و انزال کتب چیست؟

گفتارها و آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش 

در همین رابطه :

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه نخست

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه دوم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه سوم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه چهارم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه پنجم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه ششم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه هفتم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه هشتم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه نهم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه دهم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه یازدهم