انسان مغناطیسی؛ جلسه چهارم

۵۰۰

کورانهای انرژی درون بدن موجود زنده چیست ؟ درباره میدان مغناطیسی موجود زنده چه می دانید؟ تقویت میدان مغناطیسی چگونه ممکن می شود؟ رابطه میان ذهن و میدان مغناطیسی اطراف موجود زنده چگونه است؟ نحوه ارتباط از طریق سیاله های انرژتیک میان دو یا چند موجود زنده چگونه صورت می گیرد؟
برای یافتن پاسخ پرسشهای خود گفتار این جلسه را دنبال کنید.

 اشارات اشعار :

غزلیات خواجه حافظ شیرازی:

طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر
کاین طفل یک شبه، ره یک ساله می‌رود

خواجه نظامی گنجوی:

از ره غفلت به گدایی رسی
گر به خودآیی به خدایی رسی

گفتارها و آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش 

در همین رابطه : 

انسان مغناطیسی؛ جلسه دوم

انسان مغناطیسی «انسان، آسمان و زمین»؛ جلسه سوم