اقدام علیه امنیت ملی از طریق سحرخیزی و خلوت با خداوند

۲,۱۳۰

درویشان گنابادی دهه‌هاست که زیر سنگین‌ترین فشارهای امنیتی روزگار می‌گذرانند.