ایوب اسدی از دراویش بازداشتی، با دستبند و پابند به بیمارستان منتقل شد

۶۷۳

ایوب اسدی یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده در واقعه گلستان هفتم ، پس از سه ماه تحمل بازداشت غیرقانونی و محرومیت از دارو و درمان ، سرانجام به بیمارستان منتقل شد.

این جوان شهرکردی با دستبند و پابند به بیمارستان منتقل شد؛ بعلت شرایط خفقان و امنیتی حاکم علیه دارویش طریقت گنابادی ، از اقای اسدی امکان ملاقات با مادر سلب شده و مأموران امنیتی حاضر در محل با وساطت پرسنل بیمارستان از امکان ملاقات مادر و فرزند ممانعت می کنند.