کمپین بین المللی حمایت از دراویش گنابادی و درخواست جلوگیری از اعدام محمد ثلاث

۸۷۷

حمایت شخصیتهای نامدرا بین المللی از دراویش گنابادی و درخواست جلوگیری از اعدام درویش محمد ثلاث