کمپین بین المللی حمایت از دراویش گنابادی و درخواست جلوگیری از اعدام محمد ثلاث

۹۴۹

حمایت شخصیتهای نامدرا بین المللی از دراویش گنابادی و درخواست جلوگیری از اعدام درویش محمد ثلاث