«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت پنجم

۱,۱۰۵

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : جستجو در متون گذشته نشان میدهد که زوج “آدم- حوا” در سرزمین فرادست /که قلمروِ یک نظام عادل و نورانی است و “باربلو” نام دارد/ آفریده شده و سلاله آن ها به زمین انتقال یافته و فرزندانشان برروی زمین همه جا انتشار پیدا کرده اند. این سیستم عادل و مهرپرور تحت نظارت ناظری عظیم الشان به نام “یلتابوت” سامان مییابد و فرمانبرداران “یلتابوت”، مدیران مدبر نظم در سراسر کیهان میباشند.

انتقال “زوج آدم – حوا” از سرزمین فرادست “باربلو” به سطح الارض، در قرآن با واژه “هبوط” یعنی از فرادست به فرودست فرود آمدن تعبیر شده است.

انتقال سلاله و ذریه از سرزمین فرادست یعنی باربلو/ عدن/ جنت به زمین با وسیله نقلیهء فَلَک پیمایی به نام “فُلک” محقق شده است و این نقل و انتقال سلاله ها و ذریه ها، نباید با ماجرای نجات نسل بشر و سایر انواع جانوران در جریان طوفان عالمگیر به یُمن “کشتی نجات” نوح نبی علیه السلام خلط شود. در جریان طوفان، قرآن و سایر متون کهن تصریح به آن دارند که افراد و ازواج و انواع جانوران زنده اعم از آدمیزاد ها و سایر موجودات توسط کشتی حمل میشدند، نه سلاله ها و ذریه ها. این تفاوت را بسیاری از مفسران بزرگوار ملحوظ نظر قرار نداده اند.

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت اول

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهارم