مهارت ویژه حامیان و دوستداران آقا رضا و رحمت فرزندان حضرت محبوبعلیشاه در فنّ سفسطه و ماستمالیزاسیون

۱,۱۲۶

کسانی که بیشرمانه خودرا حامی ودوستدار آقارضا- آقارحمت فرزندان حضرت محبوبعلیشاه جامیزنند در فن سفسطه و ماستمالیزاسیون مهارت ویژه دارند.

“طرف”، مدتی پیش ناگهان مانند قارچ در وسط نیکوزیا سبز شد و با دعوی سینه چاکی برای آقارضا و آقا رحمت الله فرزندان حضرت آقای محبوبعلیشاه، به خود اجازه داد تا ناجوانمردانه با انتشار نامه های سر و ته گشاده دهها افترای بیسر وته باور نکردنی به صاحبان فرامین فقری و ماذونان منصوص سلسله نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی واردکند! البته این بیحرمتی او نسبت به صاحبان فرامین فقری و اهانت به اصل و اساس فرامین فقری و … با به به و چهچه ولایک مورد تشویق مشتاقانش قرار گرفت!!

اما اکنون که “طرف” در مسیل سیل بی امان واکنش جوانمردان قرار گرفته، هراس آلوده و با رندی دست وپای مذبوحانه میزند تا برای رفع تقصیر از سرِ خود، میکروسایتهای معاند تصوف” را مقصر جلوه دهد؟!! ، که این شیوه ای است که همه دژخیمان و سربازجویان شکنجه خانه های نهادهای امنیتی و ضابطین جنایتکار قضایی در مکتب حسین بازجوهای منقلی آموخته اند، و اسم آن را جنگ نرم و جنگ روانی و از این قبیل عناوین میگذارند!

اما نکته جالبتر آن که “طرف” بواسطه همین لجن پراکنیهای بی دغدغه، از طرف پایگاه های صوفی ستیز و ضددرویشی ملقب به لقب دهان پرکن “بزرگان صوفیه گنابادی” میشود و مطالبش را بطور آکبند و بدون کم و کاست منعکس میکنند تا نشان دهند که “طرف” با گردانندگان آن سایتها که جیره خواران و مزدوران حقیر و دون پایه “برادران طائب تکفیری” هستند به قدر سرموئی زاویه ندارد!

اما بعد،

“طرف” میلافد و ادعای مفت میبافد که چون این میکرورسانه های سایبری وسایتهای ضدتصوف از اشخاص دیگر- مانند آقای محمداسماعیل صلاحی- هم نام میبرند و آنها مسلماً “افراد امنیتی” و جوجه پاسدار اطلاعاتی نیستند، پس باید ما را هم “امنیتی” و دست نشانده اطلاعات” نشمارید؟!!

عقل سلیم به این سفسطه کودکانه میخندد!باید به این “طرف” گفت نمیشود هم از توبره خورد هم از آخور!

تو با آن پیشینه ننگین و سابقه سیاه، و به دلیل سیاههء خوشخدمتیهای اخیرت اکنون از طرف سایتها و پایگاه های ضدتصوف لقب باسمه ای و مجعول “بزرگ مقبول صوفیه گنابادی” گرفته ای، چون امنیتی هستی!، حال آن که صاحبان فرمانهای اصیل طریقتی سلسله نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی به دلیل ضدیت آشتی ناپذیرشان با شبکه های نفوذی در عمیقترین لایه های امنیتی نظام مدتهاست توسط همان سایتها ملقب به لقب “مطرود” شده اند؟!

برده شدن نام از افراد مختلف در میکرورسانه های معاند تصوف و عرفان اسلامی، شاخص امنیتی یا غیر امنیتی بودن افراد نیست، پسوند و پیشوندهایی که به نام اشخاص دراین سایتها بسته میشود میزان زاویه داربودن یا نبودن آنها با خط مشی نهادهای امنیتی را آشکار مینماید!

اما آن سلسله ای که “طرف” و امثال “طرف” از اکابر و بزرگانش به شمار بروند قطبی جز “مهدی طائب تکفیری” ندارد!