آقای محمداسماعیل صلاحی : امیدواریم که کاسبان حصر ار گذشته درس گرفته و دست از دسیسه بردارند

۱,۰۷۵

جناب آقای محمداسماعیل صلاحی با اشاره به حصر و محدودیت برای جناب آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه و تشدید نگرانی برای فقرا نسبت به برادران و خواهران ایرانی در بند می گویند : «افرادی قصد سوءاستفاده و بردن منفعت از این وضعیت داشتند و می توان آنها را کاسبان حصر نامید.»

ایشان سپس با اشاره به رایزنی هایی که بعضی از مسئولین با برخی از رجال مذهبی سیاسی و مصلحت اندیش ، صورت دادند به رفع حصر جناب آقای دکترنورعلی تابنده اشاره می کنند.

اما پس از ساعاتی با دسیسه و خدعه این محدودیت مجدد اعمال گردید.
ایشان سپس به اقدامات مجدد رجال سیاسی و مذهبی برای رفع محدودیت بر حضرت ایشان اشاره می کنند و از به ثمر رسیدن تلاشها خبر می دهند.