ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو

۷۰۵

ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو

زینت تاج و نگین از گوهر والای تو

آفتاب فتح را هر‌دم‌طلوعی می‌دهد

از کلاه خسروی رخسار مه سیمای تو

جلوگاه طایر‌اقبال باشد هر‌کجا

سایه اندازد همای چتر‌ گردونسای تو