سرها به کف نهاده؛ «شبِ حمله به شیرمردان راهِ حقّ و آزادگی»

۱,۳۳۸

ارسالی از : محسن ؛ نقاشی : کاری از یک درویش گنابادی در زندان تهران بزرگ