نامه حضرت صالحعلیشاه در مورد «معاف نمودن» آقا شیخ عباسعلی کیوان از شیخیت

۸۹۸

برگرفته از صفحه اینستاگرام شخصی جناب آقای محمداسماعیل صلاحی :

نامه حضرت صالحعلیشاه به مرحوم آقای حاج شیخ اسمعیل صلاحی در مورد معاف نمودن آقا شیخ عباسعلی کیوان از شیخیت؛ در این نامه مانند نامه اول مهرماه جاری از کلمه معاف استفاده فرموده اند و مانندسخنرانی عصر تاسوعای امسال حضرت آقا (اصطلاح فقرای قدیمی ) بر یکسانی آقاشیخ عباسعلی با فقرا تاکید ورزیدند.

متن بیانیه منتسب به حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه سلمه الله در اول مهرماه ۱۳۹۷ منتشره روی مزار بیدخت