قصد نهادهای امنیتی و دست نشانده های آنها نظیر جعفری بر ترور حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده

۱,۰۴۵

آقای محمداسماعیل صلاحی یکی از درویشان گنابادی در نامه ای بتاریخ  ٢۵ اردیبهشت ١٣٩٧ به رهبری جمهوری اسلامی  بر قصد نهادهای امنیتی و دست نشانده های آنها نظیر میریونس جعفری مبنی بر ترور حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده اشاره کرد.

ایشان متن این نامه به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که به پیشنهاد آقایان سیدهادی خامنه ای و حجتی کرمانی تنظیم و ارسال گردیده بود را در یک پست در صفحه اینستاگرام شخصی اش منتشر نموده است.

متن نامه آقای محمداسماعیل صلاحی به رهبری جمهوری اسلامی و هشدار نسبت به خطر جان دکتر نورعلی تابنده از سوی افرادی نظیر میریونس جعفری وابسته به نهادهای امنیتی به شرح زیر است : 

نامه اینجانب به رهبرجمهوری اسلامی ایران مورخه ٢۵اردیبهشت ١٣٩٧ مبنی بر قصد نهادهای امنیتی و دست نشانده های آنها نظیر جعفری معلوم الحال بر ترور حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده واظهارات صریح مامور نهادامنیتی بر توطئه ترور حضرت آقا.

جالبست که مولای معظم در عصر روز ٢٧ اردیبهشت بدون اطلاع ظاهری از این قصدشوم در فایل تصویری به این موضوع اشاره فرمودند و به آقای حاج محمدآقاتابنده بدون مقدمه فرمودندکه :

حضرت صالحعلیشاه و حضرت نورعلیشاه هم مورد سو قصد قرار میگرفتند…

که وقتی سخن به اینجا میرسد فیلم قطع میشود.

لازم به ذکراست که نامه فوق به پیشنهاد آقایان سیدهادی خامنه ای وحجتی کرمانی تنظیم و ارسال گردید.

برگرفته از صفحه اینستاگرام شخصی محمداسماعیل صلاحی؛ سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷