پاسخ یک درویش زندانی : اگر بار دیگر به خانه‌ی آقای تابنده تعرض شود باز هم می‌روم

۶۹۳

پاسخ یک درویش زندانی به قاضی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر :

اگر بار دیگر به خانه‌ی آقای تابنده تعرض شود باز هم می‌روم.

احسان ملک‌محمدی درویش محبوس در زندان فشافویه که در جریان حوادث یکم اسفندماه موسوم به  گلستان هفتم بازداشت شده است خطاب به قاضی بابایی رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر که از او خواسته بود از درویشی اظهار ندامت و پشیمانی کند گفته است: نه‌تنها پشیمان نیستم بلکه آن شب بهترین شب عمرم محسوب می‌شود و اگر هزار بار دیگر به منزل دکتر تابنده تعرض شود هر بار می‌روم.

قاضی بابایی رئیس شعبه ۵۴ تجدیدنظر و آخوندزنجانی مستشار آن شعبه درویشانی را که در دادگاه حاضر می‌شوند با لفظ‌های تحقیرآمیز خطاب قرار می‌دهند و از آنان می‌خواهند که از درویشی خود اظهار ندامت و پشیمانی کنند.

گفته شده است که قاضی بابایی در جواب آقای ملک‌محمدی گفته است: برای تو زندان کم است و باید برایت اعدام می‌نوشتند.