اسرار خاتم سلیمان نبی و آموزه های امیرالمومنین به صاحبان اسرار خود

۱,۷۰۶

دکتر سید مصطفی آزمایش ؛ سلیمان نبی (ع) قسمت دوم

لسان الغیب حافظ شیرازی :

به جز شکردهنی نکته هاست خوبی را

به خاتمی نتوان زد دم از سلیمانی