بخش نخست؛ مروری گذارا به توطئه های صورت گرفته علیه دکترنورعلی تابنده

۷۸۶

مروری گذارا به توطئه های صورت گرفته علیه دکترنورعلی تابنده قطب جلیل القدر سلسله گنابادی و رخدادهای گلستان هفتم در غالب عکس نوشته های کوتاه.

مروری گذارا به توطئه های صورت گرفته بر علیه دکترنورعلی تابنده  قطب جلیل القدر سلسله گنابادی و رخدادهای گلستان هفتم در غالب عکس نوشته های کوتاه.
رخداد گلستان هفتم در ابعاد گسترده ملی ست و نبایستی مردمان آن را مختص درویشان بدانند.
گرچه خصومت قشریون روحانی نما با درویشان تاریخی است. ولیکن با قدرت رسیدن آخوندها در  ایران این دشمنی بصورت گسترده و سیستماتیک درآمد و در چند سال اخیر به اوج خود رسید.
رژیم حاکم در آستانه فروپاشی، برای نجات خود کوشید تصوف را که دارای یک پیشینه بسیار طولانی و تاریخی ست و همچنین دارای محبوبیت اجتماعی در میان همه مردمان و اعتبار بین المللی دکترتابنده ، تحت سلطه خود درآورده و بمانند مذهب شیعه از آن استفاده ابزاری نماید در جهت مقاصد #سیاسی که منجر به بقای حکومت شود و در مواردی جناب دکترتابنده به این موضوع اشاره فرموده اند که از جمله در فرمایشات یکم بهمن ماه(دست هایی می خواهند از ما دشمن درست کنند. و یا اشاره به اینکه افرادی می خواهند ما را سیاسی نشان بدهند!). و در همین راستا اقدام به ارائه طرح های تحمیلی برای حکومتی کردن سلسله گنابادی به دکترتابنده کردند که با واکنش شدید ایشان مواجه شدند.
پس از واکنش منفی ایشان رژیم درصدد برآمد طرحی را که ریخته بود برای سرکوب درویش ها و حصر دکترتابنده و سپس مصادره سلسله گنابادی، به اجرا درآورد. و در این نقشه نیاز به تعدادی #نفوذی داشت که هم از نزدیکان دکترتابنده ، و هم در میان درویشان شناخته شده باشند. در بخش دیگر طرح نیاز به افرادی داشت که در اجتماع درویشی و خصوصا فضای مجازی  اهداف مورد نظر را گسترش دهند.
ابتدا بایستی در همبستگی درویشان خلل ایجاد می کردند و در همین راستا افرادی را به عنوان درویش به میان سلسله فرستادند و این گروه در مجازی نیز فعالیت خود را به عنوان درویش آغاز کردند و این تفرقه با دعوای رضاتابنده با گروهی از درویشان کلید خورد و اساسا رضاتابنده و عمویش بخش عمده ای از طرح اطلاعات سپاه برای توطئه بر علیه جناب دکترتابنده می باشند و متأسفانه گروهی از درویشان به جهت احترام فوق العاده ای که به حضرت محبوبعلیشاه (قطب پیشین سلسله) می گذارند، فریب بازی خانواده رضاتابنده را خوردند! حال آنکه با یک نگاه گذار و کنار هم گذاشتن پازل های این بازی خواهیم دانست که اینها فقط به دنبال شهوت قدرت و حذف جناب دکترتابنده به عوان رکن اساسی سلسله گنابادی هستند و هیچ چیز برایشان مهم نیست.
آقایان درویش بیاد بیاورند که دولتسرای “زمرد” و سئول برای چی تعطیل شد؟!و چه کسانی به عنوان وارث، زیارت های آنجا را تعطیل کردند؟!

بقلم : مهراد جم

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.