«آخرین دیدار خاکیش با عزیزترینش»

۱,۲۳۶

مرحوم عباس امیرانتظام چند ساعت پیش از رحلت خود موفق شد که با دکتر نورعلی تابنده که در حصر ظالمان زمان است، دیدار کند.