«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت ششم

۱,۰۴۲
“رازیل”، “رازیم” و “ها مَلَک” در متون کهن متون کهن از ساکنان سرزمینهای فرادست به گروهی از “خالدان” و “زندگان نامیرا” تحت عنوان “رازیم” و “رازیل” نام میبرد که میان سماوات و زمین دررفت و آمد هستند و بر نظم کیهانی نظارت دارند.
اتفاقات بسیاری نیز در تاریخ حیات “بنی بشر” درسطح الارض به وقوع پیوسته که در متون کهن به تاثیر دخالت این مسافران سرزمینهای فرادست در سرزمین فرودست یعنی سطح الارض نسبت میدهد.
در این قسمت از مجموعه گفتارهای “پارادایم و انرژی حرکتی” به بررسی کوتاهی از این امر در آثار بجامانده از پیروان ادیان توحیدی پرداخته شده است.