بیانیه کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده در خصوص قتل ناجوانمردانه یک درویش گنابادی در زندان

۴۸۲

 

بار دیگر یکی از فرزندان ایران زمین قربانی کینه توزی و دشمنی بی پایان نظام جمهوری اسلامی با مردم ایران بویژه با دراویش گنابادی شد.

آقای بهنام محجوبی درویش گنابادی پس از تحمل شکنجه های طاقت فرسا در سیاچالهای نظام جمهوری اسلامی ایران ، سرانجام در عنفوان جوانی به شهادت رسید.

دوران شکنجه و سپس شهات آقای بهنام محجوبی شباهتی تامّ به دوران شکنجه و شهادت مولایش حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه داشت.

در حقیقت بزرگترین جرم آقای محجوبی از دیدگاه حاکمان نظام جمهوی اسلامی وفاداری او به آرمانهای جاودانه مکتب مجذوبعیشاهی بود.

او نه تنها به شیوه مولایش حضرت آقای مجذوبعلیشاه به ستمگران “نه” گفت و از درویشی برائت نجست و توبه نامه هایی را که نمایندگان اربعه برای زندانیان آماده کرده بودند امضاء نکرد، بلکه شجاعانه به افشاء گری پرداخت و  از  ستم هایی که بر او رفته بود سخن گفت و از دشمنی های غیر قابل باور با دراویش گنابادی پرده برداشت.

چنین جرمی البته مستحق مرگ همراه با شکنجه بود چنانکه دکتر نورعلی تابنده را نیز پس از ماهها شکنجه، همینگونه به شهادت رساندند.

براین اساس کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده خاطرنشان می سازد که  قتل ناجوانمردانه آقای بهنام محجوبی مصداق بارز و غیر قابل انکار قتل عمد محسوب می شود چرا که سردمداران نظام حاکم از انگیزه کافی برای قتل این جوان آزاده برخودار بوده اند.

قتل ناجوانمردانه آقای بهنام محجوبی آن هم در زندان و در حالی که در چنگال دژخیمان اسیر بود بروشنی نشان دهنده عمق کینه و  دشمنی بی پایان و غیر قابل درمان  سردمداران فرقه جمهوری اسلامی با دراویش گنابادی است.

در نگاه سرمداران حاکم هر آنکس که در خدمت مقاصد شیطانی آنها نباشد دشمن محسوب شده   و باید نابود گردد.

اینک  کسانی که خود را در زمرۀ دراویش گنابادی بحساب می آورند باید بدانند  که امروز بر سر یک دوراهی  تاریخی قرار گرفته اند  : یا باید راه آسانتر را انتخاب کرده و  مانند سایر گله های بسیجی در خدمت دشمنان انسانیت در آیند و  یا به تأسی از مولایشان حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه و سایر اقطاب سلف راه سختتر را برگزیده و همچون آن  جوانمردان  آزاده  با “نه ” گفتن به زیاده طلبی های بی پایان سرکردگان نظام حاکم ، گام در راه جوانمردی و آزادگی نهاده  مشعل عدالتجویی و جوانمردی  را برافروزند و  پرچمدار مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران برای رها کردن ایران و عرفان  از چنگال دژخیمان باشند.

 کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹