واکنش بغض آلود و هراس زده میکرورسانه های معاند و مخاصم با طریقت فقر و درویشی

۸۶۱

واکنش بغض آلود و هراس زده میکرورسانه های معاند و مخاصم با طریقت فقر و درویشی در قبال آقای محمد اسماعیل صلاحی میبدی درویش صداقت طلب!

ورشکستگان به تقصیر تکفیری یعنی گرداننده های میکرورسانه های معاند خشم خود را بر علیه آقای محمداسماعیل صلاحی بر دایره ریخته و افکار  آلوده خود را آشکار میکنند!

فرقه نیوز/ خبرگزاری صوفیه- صوفی نیوز در یک فرافکنی تهوع آور متنی مالیخولیایی نوشته اند که آنقدر پوچ و پوشالی و خالی از محتواست که بی نیاز از هرگونه پاسخی است.

برای ثبت در تاریخ خصومت و عناد با طریقت نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی ثبت میشود:

#قمار ماذون طرد شده با #آقای_دوربینی

بدون شک چهره حقیقی آقای دوربینی با مشاهده این کلیپ و متن پیوست شده باردیگر بر همگان ثابت خواهد شد.چهره ای که روزی با انتشار متن و عکس های خاص تمام تلاش خود را کرد تا #رضا_تابنده نیم نگاهی به وی کند تا #شهوت_شهرت آقای دوربینی فروکش کند.چهره ای که به #علیرضا_جذبی لقب ثابتعلیشاه داد و با پست های متعدد به توجیه لقب ثابتعلیشاه پرداخت تا شیخ تهران نیم نگاهی به وی کند تا #شهوت_شهرت آقای دوربینی فروکش کند.اما با توجه به #کم_محلی بزرگان صوفیه گنابادیه به آقای دوربینی، این مهره سوخته برای #ماذون_طرد شده گزینه مناسبی است تا از #شهوت_شهرت وی سوء استفاده شود و به بهترین نحو از او سواری گرفته شود.قمار ماذون طرد شده با #آقای_دوربینی بدون شک منجر به شکست خواهد شد زیرا این مهره سوخته تاریخ مصرفش همانند خود مصطفی آزمایش تمام شده و دیگر کسی برای ادعاهای بیمارگونه وی تره هم خورد نخواهد کرد.امروز شخصی از #ماذون_طرد شده لقب درویش حقیقت طلب گرفت که در مهرماه ۹۶ چهره حقیقی او توسط #مرتضی_محجوبی به عرصه نمایش گذاشته شد و کار به جای رسید که این #مهره_سوخته در یک حرکت بی سابقه کتبا از #علیرضا_جذبی و #مرتضی_محجوبی شکایت کرد و متن شکایت خود را در فضای مجازی منتشر کرد.

#مهم – لطفا به متن پیوستی کلیپ و سخنان مرتضی محجوبی دقت کنید تا خیلی از مسائل برای شما روشن شود.