مجلس شب جمعه ۸ آذر ۱۳۹۷ در استراسبورگ فرانسه با حضور ماذون مکرم و دانشمند فرزانه آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

۹۰۴

مجلس شب جمعه ۸ آذر ۱۳۹۷ در استراسبورگ فرانسه باحضور ماذون مکرم و دانشمندفرزانه آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش با اقامه جماعت و قرائت آیاتی از سوره کهف و شرح و تفسیر برگزار گردید.