نامۀ جمعی از فقرای سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی

۱,۰۴۰

هو
١٢١

بیانیه اخیر شررکنور تبریزی ، عامل تفکیک موریانه های فقری از صفوف دراویش ثابت قدم است!

روز سه شنبه نهم بهمن ماه شررکنور بیانیه ای در پیج اینستاگرامی خود منتشر نمود که خاصیت آن ایجاد مرزبندی روشن میان موریانه های فقری- از یک طرف-، و فقرای ثابت قدم سلسله نعمت اللهیه گنابادی – از سوی دیگر- میباشد.

شررکنور در این بیانیه با هدف تفرقه افکنی میان دراویش و برانگیختن موجی علیه “مربی جلیل القدر آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش” – که از طرف حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب جلیل المنزلت سلسله گنابادی مأمور به اشاعه عرفان در سراسر عالم میباشند- اقدام به شایعه پراکنی نموده و در این مسیر، از به میان کشیدن نام مشایخ گرانقدر سلسله مانند “مرحوم جناب آقای تیمسار دکتر حاج نعمتی ملقب به درویش نعمتی” و “مرحوم آقای طاهریان”- از مجازین خوشنام نماز در شهر سمنان-، تا “خانوادهء محترم حضرت مولانا المحبوب حضرت آقای حاج علی آقا تابنده محبوبعلیشاه” و فرزندان ایشان و شیخ بزرگوار جناب آقای “حاج میرمطلب گراشی درویش مشتاقعلی” تا “جناب آقای حسینعلی کاشانی خادم الفقرا” کوتاهی نکرده است.

اهانتهای شررکنور به “مربی جلیل القدرسلسله آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش”، حرمت شکنی آشکار از فرامین صریح کتبی و صوتی بزرگ سلسله “حضرت آقای مجذوبعلیشاه گنابادی” است. اما شررکنور ثابت کرده که از ارتکاب این قبیل اعمال باکی ندارد. اخیراً شررکنور با نام و با امضای خود صراحتاً به “حاج محمدآقاتابنده” – فرزندبرومند “حضرت آقای سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه” و برادر زاده “حضرت آقای مجذوبعلیشاه”-، لقب “بیوجدان” و… داد و از این حرمت شکنی ابا ننمود.

در فتنه گری و تفرقه افکنی شررکنور تردیدی نیست. دستخط روشن آقای حاج محمدآقاتابنده در ابراز برائت از شررکنور جای درنگ و شبهه در سوء نیت شررکنور باقی نمیگذارد.

ابراز انزجار دکتر رضا تابنده از شرر کنور تبریزی و افراد هم روش با او 

از جانب دیگر آقای دکتررضا تابنده فرزند برومند حضرت آقای محبوبعلیشاه نیز در مکالمه تلفنی با آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش از اعمال تفرقه انگیز شررکنور اعلام برائت و بیزاری نمودند.

شررکنور در اهانتهای خود از بستن افترا و استفاده از رکیک ترین کلمات با نام و امضای خود، علاوه بر استفاده از پیج های جعلی دریغ نمی ورزد. این عمل، فتنه گری و تفرقه انگیزی و برهم زدن جو آرامش طلب فقری است. اما اهمیت فعالیتهای شررکنور آن است که عده ای معدود از افراد با قرار دادن لایک های خود بطور برنامه ریزی شده و بلاوقفه در زیر پستهای منتشره شررکنور در پیج هایش از قاطبه فقرا فاصله گرفته و مرز مشخص خود را با ارزشهای سلسله گنابادی و بزرگان و مشایخ و ماذونین طریقت نعمت اللهیه گنابادی آشکار مینمایند.

آیا “آقای هوتن مداوی”، “آقای امیرحسین قشقائیان”، “آقای مهدی محمدی”، “آقای محمودآینه دار”، و سایر خانمها و آقایان دیگر که با اسامی خود یا اسامی مستعار (مانند “تورج رحمانی”، و آریا سیروس”…) که پیج شررکنور را لایک میکنند، به این نکته توجه دارند که با لایکها و حمایتهای مداوم خود از یک فحاش و مفتری حرفه ای بر این امر صحه میگذارند که از دید آنها نیز (خدای نکرده) آقای حاج محمدآقاتابنده فرزند برومند حضرت آقای رضاعلیشاه یک “بیوجدان” است؟ آیا آنها میدانند که شکستن حرمت “حاج محمدآقا تابنده”، شکستن حرمت “خاندان تابنده”، است؟ آِیا این خانمها و آقایان لایکیست با بصیرت و آگاهی، پیجهای یک فحاش و مفتری حرفه ای را لایک میکنند تا با شکستن حرمت عموی بزرگوار آقای دکتررضاتابنده و دکتررحمت الله تابنده- یعنی حاج محمدآقاتابنده- توهین مستقیم به پدر این بزرگواران، حضرت آقای حاج علی آقای تابنده محبوبعلیشاه (برادرحاج محمدآقاتابنده) بنمایند؟! آیا قلباً بر این اعتقاد هستند که باید همه حرمتهای خاندان تابنده را لگدمال نمود؟

کسانی که لایک های خود را زیر پستهای پیج شررکنور میگذارند آیا مشاهده نمیکنند که چگونه این فرد تلاش میکند که پای خانواده حضرت آقای محبوبعلیشاه را در عرصه این فتنه گری وارد نماید و غائله سازی کند؟

کسانی که لایک های خود را زیر پستهای پیج شررکنور میگذارند آیا واقف نیستند که مکرراً پیجهای شررکنور مورد تایید و تشویق و تجلیل سایتهای صوفی ستیز وابسته به اداره فرق و ادیان “ساس”(سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به ریاست حسین طائب”) قرار گرفته است؟! آیا با قرار دادن لایک های خود زیر پستهای شررکنور، میخواهند همسنگری خود را با “سربازان گمنام آقای حسین طائب” به نمایش بگذارند؟

کسانی که پستهای منتشره در پیج یک فحاش مفتری حرفه ای به نام شررکنور را لایک میکنند همجهتی و همخطی خود را با او به روشنترین وجهی بردایره میریزند و اعم از این که در پشت نامهای جعلی خودرا پنهان نمایند یا بانام اصلی خود مبادرت به حمایت از شررکنور بکنند، با خودشررکنور به عنوان یک فحاش مفتری تفاوتی ندارند و منکر این واقعیت نمیتوانند شوند.

توهین های سرپوشیده شررکنور به جناب آقای حسینعلی کاشانی زمینه سازیهای مقدماتی برای توهین و حرمت شکنی از خاندان جلیل القدر تابنده میباشد. شررکنور در پستهای خود به صراحت از اطاعت از حضرت آقای مجذوبعلیشاه استنکاف نموده و درویشی را دین و آئینی انحرافی و جدا از اسلام محمدی به شمار آورده و از آن برائت جسته ، و به روش خوارج، از اطاعت ولی زمان و قطب دوران حضرت آقای مجذوبعلیشاه خود را برکنار شمرده و پیروان حضرت آقای مجذوبعلیشاه را پیروان دین و آئینی به غیر از اسلام به حساب آورده است.

اکنون احوال قافله “لایکیست”های شررکنور در تلاش برای برپا کردن یک غائله از پیش شکسته خورده درفضای مجازی برهمگان آشکار است و فردا جای انکار برکسی باقی نخواهد بود.

چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

جمعی از فقرای سلسله نعمت اللهیه گنابادی  

 

 

View this post on Instagram

 

هو ١٢١ نامۀ جمعی از فقرای ثابت قدم سلسله نعمت اللهیه گنابادی و از سرسپردگان حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه : بیانیه اخیر شررکنور تبریزی ، عامل تفکیک موریانه های فقری از صفوف دراویش ثابت قدم است! روز سه شنبه نهم بهمن ماه شررکنور بیانیه ای در پیج اینستاگرامی خود منتشر نمود که خاصیت آن ایجاد مرزبندی روشن میان موریانه های فقری- از یک طرف-، و فقرای ثابت قدم سلسله نعمت اللهیه گنابادی – از سوی دیگر- میباشد. شررکنور در این بیانیه با هدف تفرقه افکنی میان دراویش و برانگیختن موجی برعلیه “مربی جلیل القدر آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش” – که از طرف حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب جلیل المنزلت سلسله گنابادی مأمور به اشاعه عرفان در سراسر عالم میباشند- اقدام به شایعه پراکنی نموده و در این مسیر، از به میان کشیدن نام مشایخ گرانقدر سلسله مانند “مرحوم جناب آقای تیمسار دکتر حاج نعمتی ملقب به درویش نعمتی” و “مرحوم آقای طاهریان”- از مجازین خوشنام نماز در شهر سمنان-، تا “خانوادهء محترم حضرت مولانا المحبوب حضرت آقای حاج علی آقا تابنده محبوبعلیشاه” و فرزندان ایشان و شیخ بزرگوار جناب آقای “حاج میرمطلب گراشی درویش مشتاقعلی” تا “جناب آقای حسینعلی کاشانی خادم الفقرا” کوتاهی نکرده است. اهانتهای شررکنور به “مربی جلیل القدرسلسله آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش”، حرمت شکنی آشکار از فرامین صریح کتبی و صوتی بزرگ سلسله “حضرت آقای مجذوبعلیشاه گنابادی” است. اما شررکنور ثابت کرده که از ارتکاب این قبیل اعمال باکی ندارد. اخیراً شررکنور با نام و با امضای خود صراحتاً به “حاج محمدآقاتابنده” – فرزندبرومند “حضرت آقای سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه” و برادر زاده “حضرت آقای مجذوبعلیشاه”-، لقب “بیوجدان” و… داد و از این حرمت شکنی ابا ننمود. در فتنه گری و تفرقه افکنی شررکنور تردیدی نیست. دستخط روشن آقای حاج محمدآقاتابنده در ابراز برائت از شررکنور جای درنگ و شبهه در سوء نیت شررکنور باقی نمیگذارد. از جانب دیگر آقای دکتررضا تابنده فرزندبرومند حضرت آقای محبوبعلیشاه نیز در مکالمه تلفنی با آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش از اعمال تفرقه انگیز شررکنور اعلام برائت و بیزاری نمودند. شررکنور در اهانتهای خود از بستن افترا و استفاده از رکیک ترین کلمات با نام و امضای خود، علاوه بر استفاده از پیج های جعلی دریغ نمیورزد. این عمل، فتنه گری و تفرقه انگیزی و برهم زدن جو آرامش طلب فقری است. اما اهمیت فعالیتهای شررکنور آن است که عده ای معدود از افراد با قرار دادن لایک های خود بطور برنامه ریزی شده …ادامه در عکس

A post shared by یحیی خوشمرام (@yahya.khoshmaram) on