«پاسخی به نویسندگان برخی از پستهای اینستاگرامی» ؛ بقلم یحیی خوشمرام

۷۴۶

پاسخی به نویسندگان پستهای آقای محمد اسماعیل صلاحی

شما هرچه بیشتر به سفسطه متوسل شوید بیشتر در باتلاق خود ساخته فرومی روید

اقطاب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی گنابادی همواره رهبران طریقت و عرفان در حوزه تربیت روحی و معنوی سالکان بوده اند و هرگز راجع به امور مربوط به شریعت نظارتی نداشته و در این خصوص پیروان و ارادتمندان را به مراجع دینی ارجاع داده اند.

تنها حکمی که در حوزه شرع توسط اقطاب صادر و لازم الاتباع دانسته شده است حکم حرمت استعمال مواد مخدر بوده است که آنهم جبران کم کاری و کاهلی مراجع دینی در این زمینه بوده است.

کتاب مستطاب “تجلی حقیقت در اسرار فاجعه کربلا” که توسط مولف دانشمند در سن بیست سالگی معظم له و در زمانی که ایشان به تلمذ دروس حوزوی در حوزه علمیه اصفهان اشتغال داشته اند به رشته تحریر در آمده است ، حاوی نکات معنوی و عرفانی بسیار مهمی در خصوص فاجعه کربلا می باشد که در طول هزار سال از سوی مدعیان دین و دینداری مورد غفلت قرار گرفته است.

در کنار این نکات عرفانی و طریقتی البته مطالبی نیز در قالب نظریه های شرعی ارائه گردیده است.

بدیهی است که مطالب مطرح شده مربوط به امور شریعت مندرج در این کتاب ارزشمند ، نظرات شخصی معظم له در حوزه شریعت بوده و بهیچ عنوان نباید به حساب تکلیف طریقتی گذارده شود چرا که در آن زمان ایشان خود مرید و پیرو بزرگ وقت یعنی حضرت آقای صالحعلیشاه گنابادی اعلی الله مقامه الشریف بوده اند.

علاوه برآن نظرات معظم له در خصوص شرعیات که در سال ۱٣۱٣هجری شمسی مطرح شده است برای همان زمان بوده و امروزه دیگر فاقد موضوعیت است چرا که به عقیده بسیاری از مراجع تلقید ، ” بقاء بر میت ” در شرع جایز نیست.

امتیاز فقراء سلسله نعمت اللهی گنابادی بر سایرین آن است که پیروان این سلسله با عنایت به “خلع و لبس” تکوینی و نیز تشریعی ، تکالیف خود را در هر لحظه از بزرگ زنده زمان خودشان اخذ کرده و هرگز روی به گذشته نداشته و نخواهند داشت.

لذا پیروان این سلسله جلیله نه از نظرات افراد عادی پیروی می کنند و نه از مطالب چاپ شده در کتابهای پیشینیان ؛ آنها تنها از منویات و فرامین قطب جلیل القدر سلسله اطاعت می نمایند.

تمسک شما به این کتاب ارزشمند را به فال نیک گرفته و امید است به منظور رفع شائبه سفسطه ، سایر بخشهای کتاب بویژه بخش مربوط به “شرایط وعظ و خطابه ” که اصلی تری بخش این کتاب می باشد را نیز با توجه به نزدیکی ایام محرم مورد مداقه قرار دهید.

 

View this post on Instagram

 

پاسخی به نویسندگان پستهای آقای محمد اسماعیل صلاحی شما هرچه بیشتر به سفسطه متوسل شوید بیشتر در باتلاق خود ساخته فرومی روید اقطاب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی گنابادی همواره رهبران طریقت و عرفان در حوزه تربیت روحی و معنوی سالکان بوده اند و هرگز راجع به امور مربوط به شریعت نظارتی نداشته و در این خصوص پیروان و ارادتمندان را به مراجع دینی ارجاع داده اند . تنها حکمی که در حوزه شرع توسط اقطاب صادر و لازم الاتباع دانسته شده است حکم حرمت استعمال مواد مخدر بوده است که آنهم جبران کم کاری و کاهلی مراجع دینی در این زمینه بوده است. کتاب مستطاب “تجلی حقیقت در اسرار فاجعه کربلا” که توسط مولف دانشمند در سن بیست سالگی معظم له و در زمانی که ایشان به تلمذ دروس حوزوی در حوزه علمیه اصفهان اشتغال داشته اند به رشته تحریر در آمده است ، حاوی نکات معنوی و عرفانی بسیار مهمی در خصوص فاجعه کربلا می باشد که در طول هزار سال از سوی مدعیان دین و دینداری مورد غفلت قرار گرفته است . در کنار این نکات عرفانی و طریقتی البته مطالبی نیز در قالب نظریه های شرعی ارائه گردیده است . بدیهی است که مطالب مطرح شده مربوط به امور شریعت مندرج در این کتاب ارزشمند ، نظرات شخصی معظم له در حوزه شریعت بوده و بهیچ عنوان نباید به حساب تکلیف طریقتی گذارده شود چرا که در آن زمان ایشان خود مرید و پیرو بزرگ وقت یعنی حضرت آقای صالحعلیشاه گنابادی اعلی الله مقامه الشریف بوده اند. علاوه برآن نظرات معظم له در خصوص شرعیات که در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی مطرح شده است برای همان زمان بوده و امروزه دیگر فاقد موضوعیت است چرا که به عقیده بسیاری از مراجع تلقید ، ” بقاء بر میت ” در شرع جایز نیست . امتیاز فقراء سلسله نعمت اللهی گنابادی بر سایرین آن است که پیروان این سلسله با عنایت به “خلع و لبس” تکوینی و نیز تشریعی ، تکالیف خود را در هر لحظه از بزرگ زنده زمان خودشان اخذ کرده و هرگز روی به گذشته نداشته و نخواهند داشت . لذا پیروان این سلسله جلیله نه از نظرات افراد عادی پیروی می کنند و نه از مطالب چاپ شده در کتابهای پیشینیان ؛ آنها تنها از منویات و فرامین قطب جلیل القدر سلسله اطاعت می نمایند تمسک شما به این کتاب ارزشمند را به فال نیک گرفته و امید است به منظور رفع شائبه سفسطه ، سایر بخشهای کتاب بویژه بخش مربوط به “شرایط وعظ و خطابه ” که اصلی تری بخش این کتاب می باشد را نیز با توجه به نزدیکی ایام محرم مورد مداقه قرار دهید

A post shared by یحیی خوشمرام (@yahya.khoshmaram) on

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.