اندر حکایت فتنه انگیز های میکروب کانال ضد صوفیه

۶۷۱

 

View this post on Instagram

 

اندر حکایت فتنه انگیز های میکروب کانال ضد صوفیه

A post shared by یحیی خوشمرام (@yahya.khoshmaram) on

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.