تفاوت طینت و فطرت و اثر تربیت در پرورش صفات فطری

۹۴۷

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

انتشار : چرخ سیمرغ

***

در همین رابطه بیشتر بدانیم : 

اصول فتوت و روش زندگی جوانمردان

جوانمردی در مکتب سیر انشائی تحول جوهری