علیرضا نیکزاده دماوندی؛ «محبت را پاسخ، ارادت و محبت هست»

۹۵۱

پیام ارسالی از سوی آقای علیرضا نیکزاده دماوندی برای قدردانی و تشکر از آقای مهدی مهدوی فر بخاطر حمایت از کمپین دادخواهی دکتر تابنده

درود و ادب و احترام و ارادت

دوست عزیز و انسان آزاده و مبارز ظلم ستیز جناب آقای مهدوی فر که با زبان و عمل اثبات کردیدعدالت طلبی هزینه دارد.

من بعنوان عضو کوچکی از جامعه تصوف سرزمین مادری ایران عزیز از شما تشکر و قدردانی مینمایم و شایان ذکر هست جناب حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه (علیه الرحمه) در مسیر دوستی و محبت به خلق عالم .از جماد و نبات و حیوان و آدم همچون اسلاف بزرگوارش گوی سبقت را در این زمانه ربود.

حضرتش به تأسی از بزرگان تصوف چون منصور حلاج به همه گوشها که قابلیت شنیدن داشت فریاد انالحقی سرداد و همچون شیخ نجم الدین کبری در جواب سردار خونریز مغول زمان فرمود: «من آزادی و رهائی از ستم و بیداد را برای همه جاندارانِ ایران زمین بلکه کل بشریت میخواهم» و در عمل روش شیخ نجم الدین کبری که فرمود: «نه تنها آزادی کل هموطنان بلکه نجات سگ ها و گربه ها و مرغ و خروس این شهر خواسته منست؛ من باکل جانداران این شهر در زمان استفاده از مواهب الهی همنفس بوده ام و حال نیز اگر قرار است خونی بریزد ای جلاد خون مرا نیز در ریختن اولا بر تمام خونها دان» و همچنین حضرتش بمانند عطار نیشابوری در زمان حصر و اسارت برای رهائی خویش به ضمانت تأدیه جانش که شخص ثروتمندی به مغول پیشنهاد داد که ایشان را در ازاء کل ثروتم به من واگذار به مغول فرمود: «فریب نخوری من به اینقدر نمی ارزم» و مغول به طمع افتاد و حاضر به تأدیه نشد و بترتیب همه دنیاداران ارادتمند پیشنهادهایی برای رهایی ایشان دادند و هربار به مغول فرمود: «من ارزشم نه اینست» تا شخصی از محبان مخلص که تمام دارائیش مقداری کاه بود پیشنهاد معاوضه داد و ایشان فرمود: «به همین می ارزم» و مغول از عصبانیت با شمشیر قدارش سر از پیکر عطار جداکرد.

بله حضرت آقا مجذوبعلیشاه نیز خود را مقابل حضرت حق فقیر و بی ارزش میدانست و کاری کرد که ظالمان حاکم مجبور به حذف فیزیکی ایشان شوند.

علی هذا حقیر بعنوان مرید کوچک و بیمقدار ایشان از شما و جناب آقایان احراری و دکتر نایب هاشم و حشمت الله طبرزدی و پیر دیر آزادی دکتر محمدملکی و همه محبان و دوستداران و اردتمندان ایشان در هر گوشه دنیا که اظهار همدردی کردند نهایت قدردانی و تشکر را بعمل می آورم و خواهان و آرزومندم روزی فرا رسد که همه خلق در دوستی و محبت و آرامش زندگی کنند.

نویسنده : علیرضا نیکزاده دماوندی