وظیفه مستقل عرضه کردن عرفان در جهان؛ قسمت دهم

۹۰۱

ماموریت همیشگی و غیر قابل انقضای الهی” تربیت و تعلیم سُلّاک مستعد و عرضه کردن عرفان واقعی درجهان”، همان وظیفه مستقل نسبت به سلسله مراتب درون طریقت گنابادی و مناسبات فقری مربوط به آن میباشد، که بعنوان مسئولیتی خطیر توسط حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه تاسیس شده و به آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش تفویض گردیده است.

در همین رابطه:

وظیفه مستقّل عرضه کردن چهره عرفان واقعی در جهان/ قسمت اوّل

وظیفه مستقّل عرضه کردن چهره عرفان واقعی در جهان/ قسمت دوّم

وظیفه مستقل عرضه کردن عرفان واقعی شامل عرفان نظری و عملی/قسمت سوم

وظیفه مستقل عرضه کردن عرفان واقعی شامل عرفان نظری و عملی؛ قسمت چهارم

مجموعه آموزه های دکتر سید مصطفی آزمایش