دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ «تربیت» در قرآن مجید ـ بخش پنجم

۸۰۷

مربی و تربیت بدن عنصری و تربیت بدن برزخی و تربیت حبه و هسته روح یا همان نفس ناطقه اصل تربیت روحی و پرورش نفس ناطقه برحسب شخصیت مربی و استعداد شاگرد انطباق مییابد. چنان که آثار بجامانده از شاگردان حضرت عیسی علیه السلام ثابت میکند که این بزرگواران هریک برحسب استعداد خود دستورات تربیتی از پرورنده و مربی خویش دریافت میداشتند. البته همه این روشهای مورد استفاده حضرت عیسی علیه السلام، تربیت توحیدی است. اما تنوع دارد چون استعداد شاگردان متفاوت میباشد.

بخش اول : دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ «تربیت» در قرآن مجید

بخش دوم : دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ «تربیت» در قرآن مجید

بخش سوم : دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ «تربیت» در قرآن مجید

بخش چهارم : دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ «تربیت» در قرآن مجید