«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوازدهم

۱,۵۲۵

علوم و تکنولوژِی، و فراموش شده های اسرار آمیز دورانهای گذشته دستیابی به “سنگ رزتا” و درک معمای محتویات متن منقور برروی آن، و سپس کشف راز و رمز خط “هیرو گلیف” و سایر خطوط و زبانهای “مرده” دهلیزی برای ایجاد ارتباط با هزاره های پیشین بوده است، امری که به ناگهان جهشهای بزرگی در تاریخ معرفت بشری ایجاد کرده و خواهد کرد. منبع علوم اسرار آمیز در ادوار دور یک بستر تحقیقی است که پژوهشگران را با رد پاهای تردید ناپذیر “مسافران آسمانی” بیش از پیش آشنا مینماید.

 

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت اول

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهارم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت پنجم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت ششم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ ـ قسمت هفتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هشتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت نهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت یازدهم