مکتب درویشی قابل تفکیک نیست

۹۷۴

از ابتدای قطبیت دکتر نورعلی تابنده جریانی خزنده در درون مناسبات درویشی تلاش کرد تا از ایشان یک “چهرهء سیاسی و خارج از عرف و رسوم درویشانهء اقطاب متأخر سلسله گنابادی” به تصویر بکشد.

با نگاهی به فعالیت سایت های وابسته به اداره فرق و ادیان نظیر: ادیان نت، بنیاد مطالعاتی تحلیلی روشنگر فرق و ادیان، خبرگزاری صوفیه، فرقه نیوز، مفازنیوز و آنتی سکت … در می یابیم که “سازمان تبلیغات اسلامی” و “اداره فرق و ادیان” طی دو دهه کوشیده تا دو تعبیر متفاوت از درویشی در میان پیروان طریقت گنابادی ارائه نماید و در این راستا از تمامی ابزارهای بیرونی و درونی بهره جسته است.

در این مجموعه کتابها که عموما از انتشارات موسسات وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است، به وفور مشاهده میکنیم که نویسندگان، مکتب درویشی مستقل و مبتنی بر سنت تصوف و عرفان اسلامی را انحراف و ضلالت و گمراهی میشمارند و پیروانش را مردود و مطرود و معزول میدانند. رد پای چنین تفکر تفرقه افکنانه در میان دراویش را می توان در مطالب منتشر شده در پایگاه های وابسته فوق الذکر علیه مکتب انسانساز فقرو درویشی و تصوف و بویژه آموزه های دکتر نورعلی تابنده یافت.

اما برعکس نوعی از درویشی که اعتبارش را از تطابق و انطباق با فتاوی مراجع تقلید می گیرد، درویشی مقبول تلقی میکنند.

از همین دیدگاه است که نوع تفکرات و تعابیر اقای حسینعلی کاشانی نسبت به درویشی از نظر گردانندگان سازمان تبلیغات اسلامی و اداره فرق و ادیان کاملا مقبول و قابل قبول به شمار میرود، و برعکس دیدگاه آقای دکترنورعلی تابنده و پیروان مکتب ایشان ناموجه و خطرناک ارزیابی میشود.

قسمت پنجم برنامه در جستجوی حقیقت