بخش هفتم؛ «دَوَرانِ کژدُم »

۶۷۴

اوپانیشاد ؛ روش حبسِ نَفَس
ای نچیکتا!

پاها را بر سر بگذار و مثل عقرب حلقه ای بساز.

این آسانا را بقدر حبس نفس ادامه بده.

بعد آرام نفس بگیر و حلقه را باز گشا!

اوپانیشاد ؛ روش حبسِ نَفَس. دَوَرانِ کژدُم

 

View this post on Instagram

 

اوپانیشاد – روش حبسِ نَفَس دَوَرانِ کژدُم

A post shared by چرخ سیمرغ (@charkhe_siimorgh) on

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

انتشار : چرخ سیمرغ 

 

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»