قسمت هشتم؛ تشریح چگونگی خلع اختیارات از دکتر نورعلی تابنده توسط نمایندگان خمسه با هدف تحمیل ایشان به استعفا

گفتارهایی از مجموعه روشنگری های دکتر سیدمصطفی آزمایش مربی جلیل القدر

۲۹۳

در این برنامه به عدم پذیرش شروط تحمیلی از سوی حکومت به دکتر نورعلی تابنده می‌پردازیم، شرایطی که مقدمات حصر و‌ حذف ایشان را فراهم آورد.

در گفتارهای پیشین به نحوه تحمیل نمایندگان خمسه در پی حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه از سوی حکومت به ایشان و‌مواضع کاملا متضاد این نمایندگان با دکتر نورعلی تابنده که خطوط کلی آن در بیانیه‌های منسوب به ایشان با امضاهای جعلی مشخص بود، پرداختیم.

همچنین اشاره کردیم که پروژه حصر و حذف دکتر نورعلی تابنده بارها به دلیل مقاومت پیروان ایشان ناکام باقی ماند.

در این گفتار تلاش می‌کنیم تا به نقش دستگاه‌ها و افرادی که در بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده به دلیل عدم پذیرش شروط تحمیلی حکومت به ایشان اشاره کنیم همان کسانیکه با هم‌دستی اشخاصی در داخل سلسله گنابادی مقدمات حصر خانگی ایشان را با اعلان موجودیت قطبیت شورایی گروهی پنج نفره در سلسله گنابادی فراهم آوردند.

چرا بند یکم بیانیه نوروزی ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ منتسب به دکتر نورعلی تابنده نشان از مسلوب‌الحریه بودن (عدم آزادی) ایشان دارد؟

واکنش به حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده از سوی جمعی از پیروان ایشان، موجبات نگارش بیانیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ از سوی نمایندگان خمسه را فراهم آورد و این پنج نفر مراتب خشم و نارضایتی خود را در این بیانیه از تلاش دکتر سیدمصطفی آزمایش برای رفع حصر از دکتر نورعلی تابنده ابراز داشتند.

بررسی چرایی انکار حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده در بیانیه نمایندگان خمسه

قسمت دوم؛ توضیحاتی بیشتر درباره بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت سوم ؛ بررسی ابعاد دیگری از بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت چهارم؛ اتخاذ موضع رسمی نمایندگان خمسه علیه جمعی از پیروان دکتر نورعلی تابنده

قسمت پنجم؛ همزمانی رونمایی از نمایندگان خمسه با آغاز حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

قسمت ششم ؛ بیش از یک دهه تبعید و حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

قسمت هفتم؛ تشریح چگونگی خلع اختیارات از دکتر نورعلی تابنده توسط نمایندگان خمسه در بیانیه نوروزی ۱۳۹۷