«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت پانزدهم

۱,۴۱۸

پس از توفیق کامل در خروج مخفیانه و گذراندن دوران اختفاء و سپس کوچ به مدینه، طرح دشمنان به شکست کامل انجامید و هجرت رسول اکرم _وپیروان ایشان ـ از مکه به مدینه قطعیت یافت.

سپس، دشمنان به خیال برکندن ریشه اسلام ، لشکر نیرومند و بزرگی تدارک دیدند و عزم مدینه کردند. این نخستین آزمون برای مسلمان پس از استقرار در مدینه در رویارویی نظامی با اهل مکه بود، که به فراری دادن مکیان و به چنگ آوردن غنائم فراوان توسط سپاهیان رسولخدا (ص) منتهی شد.

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت اول

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهارم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت پنجم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت ششم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ ـ قسمت هفتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هشتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت نهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت یازدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوازدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سیزدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهاردهم