«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهاردهم

۱,۴۶۸
طرح پیروزمند هجرت رسولخدا به مدینه، و بیفرجام نمودن طرح توطئه آمیز مخالفان اهل مکه ازآنجا که مخالفان دعوت توحید و برده داران و بهره کشان ناجوانمرد از منصرف ساختن حضرت محمدبن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم طرفی نبستند و ایشان پیروزمند و استوار در مواضع توحیدیشان پا برجا و استوار مانده و الگو و اسوه و پرچمدار یکتاپرستی در شبه جزیره العرب شده بودند، به طراحی توطئه تباهی مبادرت ورزید تا کار رسولخدا را یکسره سازند. اما در همان زمان مشیت خداوند قادر متعال چنان اقتضاء کرد که رسول خدا طرح بسیار پیچیده ای تدارک ببینند که هم توطئه منکران و معاندان را نقش برآب سازد، و زمینه ساز هجرت تاریخی و تاریخساز ایشان از مکه به مدینه و برپایی بنیادهای اساسی یک تمدن مبتنی بر روابط مدنی و رو به آینده و درهم پیچیدن طومار ضدفرهنگ بجا مانده از اعصار سیاه جاهلیت گردد.

 

 

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت اول

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهارم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت پنجم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت ششم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ ـ قسمت هفتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هشتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت نهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت یازدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوازدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سیزدهم