هشتمین سؤال؛ پرسش پیرامون پیگیری های حقوقی – قضایی در مورد تضییع حقوق قانونی دکتر نورعلی تابنده در موارد عدیده

۳۷۳

پرسش از جناب آقای دکتر هرسینی پیرامون عدم اقدام قانونی در باب محاصره غیرقانونی دولتسرای دکتر نورعلی تابنده و بازداشت غیرقانونی ایشان در منزلشان به مدت سال و اجرای حکم غیرقانونی نفی بلد و دست اندازی به موقوفات سلسله؛ این مباحث سوژه پرسشهایی است که افشین ساجدی عضو حقوقدان کمیته حقیقت یاب از دکتر غلامرضا هرسینی پیرامون وظایف محوله به وکیل مدافع مطرح کرده است.

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

قسمت اول از مجموعه پرسشها از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری

قسمت دوم از مجموعه پرسشها از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری

قسمت سوم از مجموعه پرسشها از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری

آغاز هفته طرح پرسش های حقوقی؛ پرسش عضو حقوقدان کمیته حقیقت یاب دکتر تابنده از دکتر هرسینی

پرسش عضو حقوقدان کمیته حقیقت یاب دکتر تابنده از دکتر هرسینی پیرامون حکم «نفی بلد»

سومین سؤال عضو حقوقدان کمیته حقیقت‌یاب از دکتر هرسینی در مورد سردار محمد راجی

چهارمین سؤال عضو حقوقدان کمیته حقیقت‌یاب از دکتر هرسینی پیرامون اعمال محدودیت‌ها بر دکتر نورعلی تابنده

پنجمین سؤال عضو حقوقدان کمیته حقیقت‌یاب از دکتر هرسینی پیرامون صدور دو بار حکم جلب برای دکتر نورعلی تابنده

ششمین سؤال عضو حقوقدان کمیته حقیقت‌یاب از دکتر هرسینی پیرامون نحوه رسیدگی قضایی به پرونده شهید محمد ثلاث

هفتمین سؤال؛ جبران خسارت و احقاق حقوق دراویش گنابادی آسیب دیده در واقعه شب گلستان هفتم