مُعَمّای درویش وارسته؛ امکان طرح ادعای «درویش وارسته» بودن براساس قانون احتمالات

گفتارهایی از مجموعه روشنگری های دکتر سیدمصطفی آزمایش مربی جلیل القدر

۵۵۲

در این گفتار در نظر داریم پیرامون طرح ادعای مدعیان درویش وارسته بودن مطالبی را برای مخاطبان بازگو کنیم. در وهله نخست پیرامون دلایلی که به موجب آن نمایندگان محترم خمسه را دعوت به مناظره آنلاین کردم و همچنین وظایف محوله از سوی حضرات اقطاب به اینجانب صحبت خواهم کرد و از ضرورت ایجاد مأموریت و وظیفه مستقلی که به صورت فرمان کتبی از سوی حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه به من واگذار شده خواهم گفت. سپس در مورد نحوه معرفی جانشینی حضرت آقای حاج علی آقا تابنده محبوبعلیشاه که در آن زمان شخصا در آن جمع خصوصی شرکت داشتم برایتان خواهم گفت و در پایان به واکاوی ادعای افرادی که خود را درویش وارسته معرفی می کنند می پردازم. درویش وارسته مورد نظر حضرت آقای مجذوبعلیشاه چه کسانی نمی توانند باشند؟ چرا حضرت آقای مجذوبعلیشاه تصمیم گرفتند تا موضوع جانشینی خود را به آینده موکول نمایند؟

بررسی چرایی انکار حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده در بیانیه نمایندگان خمسه

قسمت دوم؛ توضیحاتی بیشتر درباره بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت سوم ؛ بررسی ابعاد دیگری از بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت چهارم؛ اتخاذ موضع رسمی نمایندگان خمسه علیه جمعی از پیروان دکتر نورعلی تابنده

قسمت پنجم؛ همزمانی رونمایی از نمایندگان خمسه با آغاز حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

قسمت ششم ؛ بیش از یک دهه تبعید و حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

قسمت هفتم؛ تشریح چگونگی خلع اختیارات از دکتر نورعلی تابنده توسط نمایندگان خمسه در بیانیه نوروزی ۱۳۹۷

قسمت هشتم؛ تشریح چگونگی خلع اختیارات از دکتر نورعلی تابنده توسط نمایندگان خمسه با هدف تحمیل ایشان به استعفا

قسمت نهم؛ واکاوی دلایل تصمیم گیری نظام به پروژه بازداشت، حصر و حذف دکتر نورعلی تابنده در شورای عالی امنیت ملی

قسمت دهم؛ تلاش‌های شوم برای انتقال اختیارات قطبیت به نمایندگان خمسه و خلع حضرت آقای مجذوبعلیشاه

قسمت یازدهم ؛ «منصوب» به نصب الهی یا «منتخب» به انتخاب هیأت حاکمه

قسمت دوازدهم؛ دعوت به مناظره آنلاین از اعضا گروه اربعه بعلاوه یک

قسمت سیزدهم ؛ فقدانِ اعتبارِ وَلَویِ قطبیت شورایی گروه نمایندگان منتخب اربعه به‌علاوه یک

قسمت چهاردهم؛ تعریف حقوقی «وظایف» و «اختیارات» و تمایز آنها و دعوت مجدد از نمایندگان اربعه به‌علاوه یک به مناظره آنلاین برای پاسخگویی

قسمت پانزدهم؛ دعوت مجدد و محترمانه آقایان «نمایندگان اربعه به علاوه یک» به گفتگو و مناظره آنلاین

وارثان مکتب فاشیسم فردیدی برگرفته از آموزه های هایدگر چه کسانی هستند؟