آیا آقای سیدعلیرضا جذبی اجازه‌ای برای تعیین مشایخ دارند؟

گفتارهایی از مجموعه روشنگری های دکتر سیدمصطفی آزمایش مربی جلیل القدر

۳۷۳

با نگاهی به فرمان جانشینی اقطاب متأخر سلسله نعمت‌اللهی گنابادی و به ‌ویژه حضرت آقای محبوبعلیشاه در می‌یابیم که قطعا با توجه به جایگاه حقوقی و اجتماعی دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه باید یک فرمان جانشینی جامع‌الاطراف برای حضرت درویش وارسته موجود باشد.
در عین حال صراحتا از آقای مهندس سیدعلیرضا جذبی ثابتعلیشاه درخواست ارائه فرمانی را داریم که با تکیه بر آن ایشان ادله‌ای ارائه‌ نمایند که برچه اساسی تعیین مشایخ را که در حیطه اختیارات قطب است از آن خود دانسته درحالیکه حضرت آقای مجذوبعلیشاه بارها در سخنرانی‌هایشان در دوران حصر، آقای جذبی را تنها، شیخ محترم خطاب نموده‌اند و هرگز اختیارات قطبیت را به ایشان تفویض نفرموده‌اند؟!

بررسی چرایی انکار حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده در بیانیه نمایندگان خمسه

قسمت دوم؛ توضیحاتی بیشتر درباره بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت سوم ؛ بررسی ابعاد دیگری از بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت چهارم؛ اتخاذ موضع رسمی نمایندگان خمسه علیه جمعی از پیروان دکتر نورعلی تابنده

قسمت پنجم؛ همزمانی رونمایی از نمایندگان خمسه با آغاز حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

قسمت ششم ؛ بیش از یک دهه تبعید و حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

قسمت هفتم؛ تشریح چگونگی خلع اختیارات از دکتر نورعلی تابنده توسط نمایندگان خمسه در بیانیه نوروزی ۱۳۹۷

قسمت هشتم؛ تشریح چگونگی خلع اختیارات از دکتر نورعلی تابنده توسط نمایندگان خمسه با هدف تحمیل ایشان به استعفا

قسمت نهم؛ واکاوی دلایل تصمیم گیری نظام به پروژه بازداشت، حصر و حذف دکتر نورعلی تابنده در شورای عالی امنیت ملی

قسمت دهم؛ تلاش‌های شوم برای انتقال اختیارات قطبیت به نمایندگان خمسه و خلع حضرت آقای مجذوبعلیشاه

قسمت یازدهم ؛ «منصوب» به نصب الهی یا «منتخب» به انتخاب هیأت حاکمه

قسمت دوازدهم؛ دعوت به مناظره آنلاین از اعضا گروه اربعه بعلاوه یک

قسمت سیزدهم ؛ فقدانِ اعتبارِ وَلَویِ قطبیت شورایی گروه نمایندگان منتخب اربعه به‌علاوه یک

قسمت چهاردهم؛ تعریف حقوقی «وظایف» و «اختیارات» و تمایز آنها و دعوت مجدد از نمایندگان اربعه به‌علاوه یک به مناظره آنلاین برای پاسخگویی

قسمت پانزدهم؛ دعوت مجدد و محترمانه آقایان «نمایندگان اربعه به علاوه یک» به گفتگو و مناظره آنلاین

وارثان مکتب فاشیسم فردیدی برگرفته از آموزه های هایدگر چه کسانی هستند؟

مُعَمّای درویش وارسته؛ امکان طرح ادعای «درویش وارسته» بودن براساس قانون احتمالات