«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت بیستم

۸۴۵

مبداء گاهشمار شمسی و قمری ؛ طی طریق در نقطهء “قباء”

حرکت رسولخدا از غار ثور تا مدینه از سمت جده و جاده ساحلی

رسول خدا با کاروان کوچک همراهش شامل جناب ابوبکر، یک خادم و یک بلد راه پس از چند روز اختفاء و غیبت از انظار، غار ثور را از راه نامانوس جنوب مکه به سمت بندر ساحلی جده ترک کردند

امروز فاصله میان مکه و جده شصت کیلومتر است و با اتوموبیل حدود نیمساعت به درازا میکشد. در عین حال از جده نیز راه شوسه اسفالته به جانب مدینه وجوددارد که ۴۵۰ کیلومتر طول آن است (معادل فاصله میان مکه تا مدینه) و با اتوموبیل بین چهارساعت الی هفت ساعت طی آن به درازا میکشد

رسولخدا و کاروان همراهشان از این راه ساحلی کوهستانی، و به موازات ایشان حضرت علی علیه السلام از راه شمال مکه به مدینه طی طریق نموده و در نقطهء معرو ف به “قباء” با یکدیگر تلاقی کردند، و این چنین هجرت تحقق یافت و به عنوان پارادایم تغییر، مبداء گاهشمار شمسی و قمری در میان مسلمانان جهان به رسمیت شناخته شد.

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت اول

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهارم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت پنجم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت ششم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ ـ قسمت هفتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هشتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت نهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت یازدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوازدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سیزدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهاردهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت پانزدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت شانزدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هفدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هژدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت نوزدهم