تاریخ تصوف و نگاهی به عدم دسترسی پیروان طریقت به قطب حیّ در زمان حیات؛ قسمت بیستم

گفتارهایی از مجموعه روشنگری های دکتر سیدمصطفی آزمایش مربی جلیل القدر

۵۰۶

در دورانی که شرایط کنونی بر سلسله حاکم است، وضعیت اجازات و فرامین طریقتی مجازین و مشایخ چیست؟ تکلیف فقرایی که با حضرت‌آقای محذوبعلیشاه بیعت کردند، چیست؟ در این وضعیت، مشایخ برای چه کسی می‌توانند بیعت بگیرند؟ در این دوران هیچیک از مشایخ حق عزل و نصب که در حوزه اختیارت شیخ نیست را ندارد مگر آنکه به واسطه عضویت در قطبیت شورایی براساس تصمیم نمایندگان خمسه که در وهله اول از قطب حیّ خلع اختیار کردند این اقدام صورت گیرد!
چرا شیخ محترم آقای جذبی ، حق تعیین جانشین ندارند؟

تفاوت بحث غیبت و شرایط استثنایی‌ای که به دلیل آن قطب حیّ برای حفاظت از ودیعه امانت الهی مدتی محدود را در خفا به‌سر می‌برد تا موعد آن فرارسد که از نصّ جلیّ جانشینی خود به‌طور عمومی رونمایی کند، در این گفتار تشریح می‌گردد.

 

بررسی چرایی انکار حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده در بیانیه نمایندگان خمسه

قسمت دوم؛ توضیحاتی بیشتر درباره بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت سوم ؛ بررسی ابعاد دیگری از بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت چهارم؛ اتخاذ موضع رسمی نمایندگان خمسه علیه جمعی از پیروان دکتر نورعلی تابنده

قسمت پنجم؛ همزمانی رونمایی از نمایندگان خمسه با آغاز حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

قسمت ششم ؛ بیش از یک دهه تبعید و حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

قسمت هفتم؛ تشریح چگونگی خلع اختیارات از دکتر نورعلی تابنده توسط نمایندگان خمسه در بیانیه نوروزی ۱۳۹۷

قسمت هشتم؛ تشریح چگونگی خلع اختیارات از دکتر نورعلی تابنده توسط نمایندگان خمسه با هدف تحمیل ایشان به استعفا

قسمت نهم؛ واکاوی دلایل تصمیم گیری نظام به پروژه بازداشت، حصر و حذف دکتر نورعلی تابنده در شورای عالی امنیت ملی

قسمت دهم؛ تلاش‌های شوم برای انتقال اختیارات قطبیت به نمایندگان خمسه و خلع حضرت آقای مجذوبعلیشاه

قسمت یازدهم ؛ «منصوب» به نصب الهی یا «منتخب» به انتخاب هیأت حاکمه

قسمت دوازدهم؛ دعوت به مناظره آنلاین از اعضا گروه اربعه بعلاوه یک

قسمت سیزدهم ؛ فقدانِ اعتبارِ وَلَویِ قطبیت شورایی گروه نمایندگان منتخب اربعه به‌علاوه یک

قسمت چهاردهم؛ تعریف حقوقی «وظایف» و «اختیارات» و تمایز آنها و دعوت مجدد از نمایندگان اربعه به‌علاوه یک به مناظره آنلاین برای پاسخگویی

قسمت پانزدهم؛ دعوت مجدد و محترمانه آقایان «نمایندگان اربعه به علاوه یک» به گفتگو و مناظره آنلاین

وارثان مکتب فاشیسم فردیدی برگرفته از آموزه های هایدگر چه کسانی هستند؟

مُعَمّای درویش وارسته؛ امکان طرح ادعای «درویش وارسته» بودن براساس قانون احتمالات

آیا آقای سیدعلیرضا جذبی اجازه‌ای برای تعیین مشایخ دارند؟

تلاش حکومت برای مهندسی قطبیت از طریق مدعیان درویش وارسته بودن

حارسان حریم ولایت و شطرنج تقدیر؛ قسمت هژدهم

ضرورت اجتناب‌ناپذیر مناظره آنلاین گروه خمسه برای پاسخگویی به ابهامات و شبهات؛ قسمت نوزدهم