«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت بیست و چهارم

۱,۳۰۹

نتایج جنگ احد، تغییر تعادل قوا در عربستان به نفع تثبیت کامل امت محمدی

عملیات موفقیت آمیز غیبت، هجرت، تبدیل یثرب به “مدینه النبی” و پایه ریزی جامعه ای با تنوعهای قومی و اعتقادی بر اساس مراعات حرمت همه شهروندها، آموزش و پرورش اعضای “امت محمدی” و تشویق خردسالان به فراگیری فنون خواندن و نوشتن نزد معلمان یهودی و شرکت در کلاسهای درس مدارس یهودیان “یثرب” در سال اول هجرت تحقق یافت.

در سال دوم سران قریش با استخدام مزدوران جنگجو طرح براندازی امت محمدی را درمدینه ریختند. طرحی که نهایتا به مصاف “بدر” در نزدیکی مدینه منتهی شد و به شکست و فروپاشی مهاجمین انجامید.

درسال سوم هجری معاندین به سرکردگی ابوسفیان سپاه نیرومندی تدارک دیده و برای یکسره کردن کار رسول خدا و از میان برداشتن امت محمدی رهسپار مدینه شدند و کار به مصاف در ناحیه احد در شمال شهر مدینه کشیده شد. اما این جنگ بزرگ نیز علیرغم صدمه هایی که به مسلمانان واردآورد، نتیجه مشخصی برای ابوسفیان و سرکردگان قریش و سپاه مکه و مزدورانشان به بار نیاورد و آنها دست خالی به مکه بازگشتند.

از این زمان امت محمدی کاملا در مدینه النبی استقرار یافته و مدیریت شهررا به دست گرفت و تعادل قوا بطور کلی به نفع امت محمدی در مدینه  و تثبیت موقعیت مدینه در شبه جزیره العرب، و تضعیف جایگاه مکه ء به عنوان پایگاه دشمنان توحیدی تغییر یافت.

 

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت اول

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهارم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت پنجم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت ششم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ ـ قسمت هفتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هشتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت نهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت یازدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوازدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سیزدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهاردهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت پانزدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت شانزدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هفدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هژدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت نوزدهم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت بیستم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت بیست و یکم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت بیست و دو

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت بیست و سوم