بخش بیست و یکم؛ آمادگی‌های مقدماتی برای سلوک

۱,۵۳۶

در «مکتب سلوک تن و روان» سه وضعیت بدنی برای سالک راهب جنبه کلیدی دارد :

۱ – «سیدآسانا – Siddhasana» یا «پادم آسانا – Padmasana» : نشستن نیلوفری

۲ – «شاواسانا – Shavasana» : دراز کشیدن به حالت مرده

٣ – «بال آسانا – Balasana» : حالت نوزاد یا «ویرآسانا – Virasana » حالت جنین آماده تولد

  • رکن اول سلوک 

پس از ورود در معبد مراقبه ، سالک راهب در «سیدآسانا» روبروی مهراب (محراب) می نشیند و چشم به نقطه ای دور در اعماقل مهراب (محراب) می دوزد. مراقبه را در حالی که دو کف دست را بر هم نهاده و جلوی صورت به محاذات پیشانی گرفته (نمسته – Namaste) با «پرنو اعظم» آغاز می کند. پس از انجام «پرنو اعظم» در حالی که در قعود «سیدآسانا» استقرار دارد ، انگشتان دو دست خود را در حالی که مچ دست راست روی زانوی راست و مچ دست چپ روی زانوی چپ است ، به حالت «مودرا آسانا» ( Mudrasana) می گیرد.

  • رکن دوم سلوک تن و روان 

بعد از آن رکن دوم سلوک تن و روان آغاز می شود.

بمیرید ، بمیرید ، در این عشق بمیرید!

حالت نعش در پوزیسیون «شاواسانا» ؛ به پشت روی زمین دراز می کشد و کاملا و عمیقا به حالت خلسه عمیق می رود.

  • رکن سوم 

بعد از آن رکن سوم سلوک تن و روان آغاز می شود.

زنده شدن و تولد دوباره.

قرار گرفتن بدن در پوزیسیون «بال آسانا» یا حالت نوزاد ، و در حالت «ویرآسانا» حالت جنین آماده تولد.

در ادامه این وضعیت ، دست راست از پشت سر مچ دست چپ را می گیرد و انگشتان دست چپ در حالت «مودرا آسانا» قرار می گیرند.

سایر حرکات و ممارستهای «سلوک تن و روان» از این نقطه آغاز می شود.

تو پای به راه در نه و هیچ مپرس 

خود راه بگویدت که چون باید رفت 

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

انتشار : چرخ سیمرغ

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»

بخش هفتم؛ «دَوَرانِ کژدُم »

بخش هشتم؛ «آجنا چاکرا یا چشم سوم»

بخش نهم؛ «چاکرای بیندو» و روش بیدار کردن آن

بخش دهم؛ اسرار پرنوی «اوم»

بخش یازدهم ؛ پرنو اعظم در آسانای لاک پشت

بخش دوازدهم ؛ پادم آسانا مراقبه انفاسی «رشد آجناچاکرا»

بخش سیزدهم؛ «پادم آسانا» تمرکز ذهن، ضبط نَفَس و تمرکز بر زمزمه قلب 

بخش چهاردهم؛ سیمرغ و شاگرد

بخش پانزدهم؛ آماده کردن بدن برای مراقبه در موقعیت نیلوفر

بخش شانزدهم؛ «جستجوی مربی کاردان»

بخش هفدهم؛ هفت مقدمه برای فعال کردن چاکرای ششم یا آجنا چاکرا

بخش هجدهم؛ «صبر و ثبات قدم در مراحل سلوک تن و روان»

بخش نوزدهم؛ «راز و رمز ارتباط میان آدم صفى الله و هندوستان»

بخش بیستم؛ ضرورت فعال کردن چشم سوم در مکتب سلوک انشائی‌ تن‌ و روان